Hợp tác

Ngày đăng 05/07/2016

 Các cơ quan hợp tác: 

- Viện Pháp y Trung ương.

- Viện Hóa học.

- Viện Kiểm nghiệm Trung ương.

- Viện Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Viện Dược liệu.

- Khoa Hóa học - Trường đại học quốc gia Hà Nội.


Tin khác